ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಪಂ, ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1 ಜಿಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ , ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಗ್ರಾಮ, ಜನಸಂಖ್ಯಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆ

Team Udayavani, Mar 10, 2021, 3:48 PM IST

ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಪಂ, ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ

ಮಂಡ್ಯ: ಮುಂದಿನ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಪಂಹಾಗೂ ತಾಪಂಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು23ಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳುಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯಾವಾರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

2.77 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ: ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,77,795 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಪಂ ಹಾಗೂ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಪಂ 8 ಹಾಗೂ ತಾಪಂ 23 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಬಸರಾಳು ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 32 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ತಾಪಂವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 12887 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಂದಗಾಲು ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 11732ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 11995 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. 26 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಬೇವುಕಲ್ಲು ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 15180 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 19 ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 15428 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಹೊಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 23 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು,13641 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಹುಲಿವಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 11316 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಸಾತನೂರು ತಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಮಗಳುಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 12657 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕೆರಗೋಡು ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 13 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 12142 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಆಲಕೆರೆ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 12 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 11918 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಕೀಲಾರ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 6 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 11332 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಹೊಳಲು ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 6ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 9651 ಇದೆ. ಶಿವಳ್ಳಿ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 12 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು,10671 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಚಂದಗಾಲು(ದುದ್ದ)ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 17 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, 11791 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೂದನೂರು ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 15519 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ.ಹನಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 14 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು11657 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಬೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 9276 ಜನಸಂಖ್ಯೆಇದೆ. ಯಲಿಯೂರು ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 8 ಗ್ರಾಮಗಳುಬರಲಿದ್ದು, 11251 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ ಇಂಡುವಾಳು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳುಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 11574 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ.ಕೊತ್ತತ್ತಿ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ಗ್ರಾಮಗಳುಸೇರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 11436 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 6 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 11077 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು12288 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಮಂಗಲ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 8ಗ್ರಾಮಗಳು ಇರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 11376 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ.

ಜಿಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಬಸರಾಳು ಜಿಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 7 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 36614ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 30608 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಿ.ಹೊಸೂರು ಜಿಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 6 ಗ್ರಾಮಗಳುಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 37614 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆರಗೋಡು ಜಿಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 6 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 35392 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಳಲು ಜಿಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 6 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು,ಒಟ್ಟು 32113 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಬೂದನೂರು ಜಿಪಂಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 6 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 36452 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಜಿಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 34261 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿಜಿಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು34741 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಗಳ ಅದಲು ಬದಲು :

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಡಿತಹಾಗೂ ಜಿಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರುಪುನರ್‌ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ

ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಕೈತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿಧೇಯಕ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮಂಡನೆ: ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌

ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿಧೇಯಕ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮಂಡನೆ: ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌

“ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ರದ್ದುಪಡಿಸಿಬಿಡಿ’: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಚಾಟಿ

“ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ರದ್ದುಪಡಿಸಿಬಿಡಿ’: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಚಾಟಿ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೀಪೋತ್ಸವ: ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಸವ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೀಪೋತ್ಸವ: ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಸವ

3 ತಿಂಗಳಲ್ಲ; 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ!ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ; ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್‌

3 ತಿಂಗಳಲ್ಲ; 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ!ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ; ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್‌

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮತಕ್ಕಷ್ಟೆ ತಂತ್ರ; ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮತಕ್ಕಷ್ಟೆ ತಂತ್ರ; ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ

ಚಾರ್‌ಧಾಮ್‌ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದು

ಚಾರ್‌ಧಾಮ್‌ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದು

ಇಂದಿನಿಂದ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ

ಇಂದಿನಿಂದ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಕೃಷಿ ಮೇಳ

ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಮೇಳ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ : ಹಿರಿದೇವಿ ಅಮ್ಮನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ ನಾಡಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ : ಹಿರಿದೇವಿ ಅಮ್ಮನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ ನಾಡಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ

ಅಕ್ರಮ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ- ಕ್ಯಾಂಟರ್‌ ವಶ

ಅಕ್ರಮ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ: ಕ್ಯಾಂಟರ್‌ ವಶ

1-fff

ಪಾಂಡವಪುರ: ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಾಟೆ

MUST WATCH

udayavani youtube

ಕಾಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆ

udayavani youtube

ದನಗಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದವರ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ: ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

udayavani youtube

ಸುಟ್ಟಗಾಯ ಸಂರ್ಪೂಣ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ಈ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಇದೆ ಔಷಧಿ.

udayavani youtube

ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ !?

udayavani youtube

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ ಈ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ವಕ್ತಾರ!

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿಧೇಯಕ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮಂಡನೆ: ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌

ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿಧೇಯಕ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮಂಡನೆ: ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌

“ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ರದ್ದುಪಡಿಸಿಬಿಡಿ’: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಚಾಟಿ

“ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ರದ್ದುಪಡಿಸಿಬಿಡಿ’: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಚಾಟಿ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೀಪೋತ್ಸವ: ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಸವ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೀಪೋತ್ಸವ: ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಸವ

3 ತಿಂಗಳಲ್ಲ; 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ!ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ; ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್‌

3 ತಿಂಗಳಲ್ಲ; 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ!ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ; ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್‌

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮತಕ್ಕಷ್ಟೆ ತಂತ್ರ; ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮತಕ್ಕಷ್ಟೆ ತಂತ್ರ; ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.