Udayavni Special

ಸೋಂಕು ಅಟ್ಟಹಾಸದ ನಡುವೆ ಮಾನವೀಯತೆ


Team Udayavani, May 2, 2021, 5:27 PM IST

Humanity

ರಾಮನಗರ: ಸೋಂಕಿತ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದವರೇಮುಂದಾಗದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ರಕ್ಷ ಚಾರಿಟ ಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌, ಎಸ್‌ ಡಿಪಿಐ ಮುಂತಾದ ಸಂಘ ಟ ನೆಗಳು ಸೋಂಕಿ ತರ ಶವ ಗಳ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರೆ ವೇ ರಿಸಿಮಾನ ವೀ ಯತೆ ಮೆರೆ ದಿವೆ.ಕೋವಿಡ್‌ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸಂದ ರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ದಿನ ಗೂಲಿಕಾರ್ಮಿ ಕ ಕುಟುಂಬ ಗ ಳು, ಬಿಕ್ಷುಕರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆಆಹಾ ರ ಪೊಟ್ಟ ಣ ಗ ಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ರೋಟರಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾ ಗಿದೆ.
ಆಶಾ. ವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಮಾನವೀಯತೆ: ಅನಾಥ ಶವ ಗಳವಾರ ಸು ದಾರೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಯಾ ಗಿ ರುವ ಆಶಾ. ವಿ.ಸ್ವಾಮಿ ಇದೀಗ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಮೃತ ಪ ಟ್ಟ ವರ ಶವಸಂಸ್ಕಾ ರ ವನ್ನು ನೆರೆ ವೇ ರಿ ಸಲು ಮುಂದಾ ಗಿ ದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಫ್ಯೂ ವೇಳೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ ವಿತ ರಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕಿ ತರು ಮೃತ ಪ ಟ್ಟರೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆಆಶಾ.ವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ಯಾ ವು ದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿ ಸು ತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾವೇಸ್ವತಃ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್‌ ಧರಿಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ ಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ವರ ಶವ, ಅನಾಥ ಶವಹೀಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾ ರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀ ಸರು ಮೊದಲು ಕರೆಮಾಡು ವುದೇ ಆಶಾ ಅವ ರಿಗೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಗಳಿಂದ ಆಶಾ ಅವರು ನೂರಾರು ಅನಾಥ ಶವಗಳಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರೆವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾರ್ಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ: ಅನಾಥ ಶವ ಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾ ರ ಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸೀಮಿತ ವಾ ಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಸ್ಥಾಪಿ ಸಿ ರುವ ಜೀವ ರಕ್ಷ ಚಾರಿ ಟ ಬಲ್‌ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಕೋವಿಡ್‌ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವೇಳೆ ಬಿಕ್ಷು ಕರು,ನಿರ್ಗ ತಿ ಕರು, ಬಡ ವ ರಿಗೆ ಆಹಾ ರದ ಪೊಟ್ಟ ಣ ಗ ಳನ್ನುನೀಡುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡ ಗಿ ಸಿ ಕೊಂಡಿ ದ್ದಾರೆ.

ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ಐ: ಮೊದಲ ಅಲೆ ವೇಳೆಶ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಪಾಪ್ಯೂ ಲರ್‌ ಫ್ರಂಟ್‌ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಪಿಎ ಫ್ ಐ ) ಕಾರ್ಯ ಕ ರ್ತರು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾ ರ ಕ್ಕೆಂದೆಪಿಎ ಫ್ ಐ ತಂಡ ರಚಿ ಸಿ ಕೊಂಡಿ ದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕಿ ತರಕುಟುಂಬ ಗ ಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು,ಪೊಲೀ ಸ ರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಈ ತಂಡ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್‌ಧರಿಸಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರೆ ವೇ ರಿ ಸಿ ಕೊ ಡು ತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ವೇಳೆ ಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮುಂದು ವರಿಸಿ ದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕಿ ನಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟವರ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ತಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಪಿಎ ಫ್ಐಕಾರ್ಯ ಕ ರ್ತ ರಾದ ಹಿಮಾ ಯುನ್‌ ಷರೀಪ್‌, ಮಹಬೂಬ್‌ ಪಾಷ, ಸೈಯದ್‌ ಮತೀನ್‌ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ರೋಟರಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಮ ನ ಗ ರದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವೇಳೆಅಗ ತ್ಯ ವಿ ರು ವ ವ ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟ ಣ ಗ ಳನ್ನು ನೀಡಲುಮುಂದಾ ಗಿ ದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀ ಚೆ ಗಷ್ಟೆ ರಾಮ ನ ಗರ ನಗ ರ ಸ ಭೆಯಪೌರ ಕಾರ್ಮಿ ಕ ರಿಗೆ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಸ್ಕ್,ಸ್ಯಾನಿ ಟೈ ಸರ್‌ ಮುಂತಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿ ಕ ರ ಗ ಳನ್ನು ವಿತ ರಿಸಿ ದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವೇಳೆ ಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಬಡ ವರು ಮುಂತಾದ ಕುಟುಂಬಗ ಳಿಗೆಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಖಾಸಗಿಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮ ರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೆರ ವಿನಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ ರೆ ಲ್ಲರ ಸೇವೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನಾಗ ರೀ ಕರು ಕೃತ ಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ.ವಿ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್‌

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

arun-singh

‘ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅರಿವೆ ಚಿಂತೆ,ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಡಾಬಿನ ಚಿಂತೆ’:ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೇವಡಿ

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ: ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ ಕೌಂಟರ್ ಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲೀಯರು ಸಾವು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಶಕ್ಕೆ

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ: ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ ಕೌಂಟರ್ ಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲೀಯರು ಸಾವು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಶಕ್ಕೆ

England Women won the toss against India Women

ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್; ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಪದಾರ್ಪಣೆ

ಅಯೋಧ್ಯೆ ಭೂ ಖರೀದಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಸುಪ್ರೀಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲಿ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ

ಅಯೋಧ್ಯೆ ಭೂ ಖರೀದಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಸುಪ್ರೀಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲಿ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ

ಪಕ್ಷದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಸಚಿವ ಕೋಟ

ಪಕ್ಷದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಸಚಿವ ಕೋಟ

ಬನ್ನೂರು : ಬೈಕ್ – ಓಮ್ನಿ ಢಿಕ್ಕಿ; ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಗಂಭೀರ

ಬನ್ನೂರು : ಬೈಕ್ – ಓಮ್ನಿ ಢಿಕ್ಕಿ; ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಗಂಭೀರ

ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ

ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

JDS activist outrage

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಕ್ರೋಶ

The servant of the people

ಜನ ನಾಯಕನಲ್ಲ, ಜನರ ಸೇವಕ

ramanagara news

ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ಧರ್ಮ

ramanagara news

ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ: ಸುರೇಶ್

ramanagara news

ಸಾವಯವ  ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ಶಂಕರ್

MUST WATCH

udayavani youtube

ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕಂಡ ರಾಜಕಾರಣಿ

udayavani youtube

ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಕಂಡ ನಿವೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕ

udayavani youtube

ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

udayavani youtube

ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ?

udayavani youtube

ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ವಿಷ ಕುಡಿಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

ದ್ಗಹಜಹಗ್ದ್ಗಹಜ

ಲಸಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌

arun-singh

‘ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅರಿವೆ ಚಿಂತೆ,ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಡಾಬಿನ ಚಿಂತೆ’:ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೇವಡಿ

ಸದ್ಗಹಜಹಗ್ದರತಯು

ಮೂಗಿನಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದ ಗಡ್ಡೆ ಹೊರಕ್ಕೆ

j15srs4

ಮಣ್ಣು ಬದು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಅವಕಾಶ

್ಗಹಯತರೆರತಯು

ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ : ರವಿಕುಮಾರ್

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.