ವಿರಾಟ್ ವಿರಾಗಿ ಮಹಾಮಜ್ಜನ : ಕಾಮರೂಪಿಯ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

20

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಜಳಕದ ಪುಳಕದ ಅತ್ಯಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣಗಳ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರ ಸಂಚಯ.

ಕ್ಲಿಕ್ಸ್: ಆಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್, ಸತೀಶ್ ಇರಾ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ