ಕೊಡವೂರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ವೈಭವ

6

ಕೊಡವೂರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಇಂದಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆರೆಮಠ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದ ದೃಶ್ಯ.

ಚಿತ್ರಗಳು: ಮುರಳಿ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ