ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ಸಂಭ್ರಮ

8

ಮುಲ್ಕಿಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ದಾ ಪೂರ್ವಕ ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಚಿತ್ರಗಳು: ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ