CONNECT WITH US  

ಕಾರಣಗಳು, ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯ ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳು :
ಮಲ್ಟಿಪಲ್‌ ಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್‌ ಕಾಯಿಲೆಯು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ...

Back to Top