CONNECT WITH US  

Petri Vishwanath Shetty

ಮುಂಬಯಿ: ಕವಿ,  ಲೇಖಕರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದವರು ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೋದಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸುಗಳ ಮುಖ್ಯ...

Back to Top