ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ | How to do Natti koli Farming

ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ Shabarish Perdoor ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದಯವಾಣಿ ಬಳಗವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ