ಕೆಂಪು ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುವ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ How To Grow Healthy Red Amaranth leaves

How To Grow Healthy Red Amaranth leaves ಇದರ ಬಗ್ಗೆ Ramachandra Pai ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದಯವಾಣಿ ಬಳಗವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ