ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 01 Thursday, Apr 2020 IST

1-4-2020 ಬುಧವಾರ ವಿಕಾರಿ /ಶಾರ್ವರಿ ಸಂ|ರದ ಮೀನ ಮಾಸ ದಿನ 18 ಸಲುವ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿ 53 ಗಳಿಗೆ

ದಿನ ವಿಶೇಷ : ಬಾರ್ಕೂರು ರಥ ಶರವು ರಥ

ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ : ಆರ್ದ್ರಾ 32|| ಗಳಿಗೆ

ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ : ರೇವತಿ

ಋತು : ವಸಂತ

ರಾಹುಕಾಲ : 12.00-1.30 ಗಂಟೆ

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 10.30-12.00 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.40 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6.28 ಗಂಟೆ

Personalized Reports

Udayavani
Career & Business Horoscope Report @ Rs.2499/- Buy Now!!
Udayavani
Education Horoscope Report @ Rs.999/- Buy Now!!
Udayavani
Gem Recommendation Report @ Rs.499/- Buy Now!!
Udayavani
In-depth Combo Horoscope Report @ Rs.1299/- Buy Now!!
Udayavani
In-depth Horoscope Report @ Rs.999/- Buy Now!!
Udayavani
Jupiter Transit Report @ Rs.1499/- Buy Now!!
Udayavani
Marriage Horoscope Report @ Rs.520/- Buy Now!!
Udayavani
Numerology Report @ Rs.499/- Buy Now!!
Udayavani
Rahu-Ketu Transit Report @ Rs.699/- Buy Now!!
Udayavani
Saturn Transit Report @ Rs.1099/- Buy Now!!
Udayavani
Super Horoscope Report @ Rs.1500/- Buy Now!!
Udayavani
Wealth Horoscope Report @ Rs.350/- Buy Now!!
Udayavani
2020 Yearly Horoscope Report @ Rs.699/- Buy Now!!

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ