ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 16 Thursday, Feb 2020 IST

16-2-2020 ರವಿವಾರ ವಿಕಾರಿ ಸಂ|ರದ ಕುಂಭ ಮಾಸ ದಿನ 3 ಸಲುವ ಮಾಘ ಬಹುಳ

ದಿನ ವಿಶೇಷ : ಅಷ್ಟಮಿ 21ಗಳಿಗೆ

ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ : ಅನುರಾಧಾ 55 ಗಳಿಗೆ

ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ : ಧನಿಷ್ಠಾ

ಋತು : ಶಿಶಿರ

ರಾಹುಕಾಲ : 4.30-6.00 ಗಂಟೆ

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 3.00-4.30 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.34 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6.57 ಗಂಟೆ

Personalized Reports

Udayavani
Career & Business Horoscope Report @ Rs.2499/- Buy Now!!
Udayavani
Education Horoscope Report @ Rs.999/- Buy Now!!
Udayavani
Gem Recommendation Report @ Rs.499/- Buy Now!!
Udayavani
In-depth Combo Horoscope Report @ Rs.1299/- Buy Now!!
Udayavani
In-depth Horoscope Report @ Rs.999/- Buy Now!!
Udayavani
Jupiter Transit Report @ Rs.1499/- Buy Now!!
Udayavani
Marriage Horoscope Report @ Rs.520/- Buy Now!!
Udayavani
Numerology Report @ Rs.499/- Buy Now!!
Udayavani
Rahu-Ketu Transit Report @ Rs.699/- Buy Now!!
Udayavani
Saturn Transit Report @ Rs.1099/- Buy Now!!
Udayavani
Super Horoscope Report @ Rs.1500/- Buy Now!!
Udayavani
Wealth Horoscope Report @ Rs.350/- Buy Now!!
Udayavani
2020 Yearly Horoscope Report @ Rs.699/- Buy Now!!

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ