ತ್ರಾಸಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕಡಲಾಮೆ ಮರಿ

ತ್ರಾಸಿ ಸಮೀಪದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಲೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕಡಲಾಮೆ ಮರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ