ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಜಲಪಾತ

ಹೆಬ್ರಿಯಿಂದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿರುವ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಯ ಅರ್ಬಿ ಜಲಪಾತವು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ