CONNECT WITH US  

ರಹೂಗಣ ರಾಜನಿಗೆ ಜಡ ಭರತನಿಂದ ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶ

ಸಿಂಧು ಸೌವೀರ ದೇಶದ ಒಡೆಯ ರಹೂಗಣ ಮಹಾರಾಜನು ಬಹಳ ವೀರನೂ, ದೈವಭಕ್ತನೂ, ಉತ್ತಮ ಶ್ರದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದನು.  ಒಮ್ಮೆ ರಾಜನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನೇರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಷುಮತಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಬೋಯಿಗಳ ನಾಯಕನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೋಯಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒದಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೈವವಶದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ  ಜಡಭರತನು ಸಿಕ್ಕಿದನು. 'ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಹೃಷ್ಟ-ಪುಷ್ಟನಾಗಿ ಧೃಢಕಾಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತರುಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಗಟ್ಟಿ-ಮುಟ್ಟಾಗಿವೆ.

ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ… ಭರತನನ್ನು ಮಹಾಕಾಳಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕಥೆ

ಅಂಗೀರಸ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಶೀಲನಾದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಒಂಬತ್ತು ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಕಿರಿಯ ಮಡದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರಿಯು ಜನಿಸಿದರು. ಕಿರಿಯ ಮಡದಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದವನೇ ರಾಜರ್ಷಿಯಾದ ಭರತನು. 'ಅವನು ಮೃಗೇಶರೀರವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಜನ್ಮಪಡೆದನು'.

ದಾನದ ಮಹತ್ವ ! ಕೈಗೆ ದಾನವೇ ಭೂಷಣ...! ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳಲ್ಲ...

ಬಹಳ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೈಲಾಸಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಭೂಲೋಕದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲು, ಪಾರ್ವತಿಯು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಸಂಶಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿ,  ಪ್ರಭೋ ...! ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭರಿತ ತಾರುಣ್ಯವಿದ್ದರೂ ತಿನ್ನಲು ಉಣ್ಣಲು ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ದರಿದ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪಂಡಿತರು ಆಗಿದ್ದರು ಹುಟ್ಟು ದರಿದ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ನಿರಕ್ಷರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಘೋರ ತಪಸ್ಸು; ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸಾವಿಲ್ಲದಂತೆ ವರದಾನ!

ದಿತಿ - ಕಾಶ್ಯಪರ ಪುತ್ರರು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು [ಜಯ - ವಿಜಯ] ಇವರು ಬಹಳ ವೀರರೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನು ವರಾಹರೂಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಹತನಾದ ನಂತರ ಶೋಕತಪ್ತರಾದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕಂಡ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಕೋಪದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತ ಉಗ್ರವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನೆತ್ತಿ ದ್ವಿಮೂರ್ಧಾ, ತ್ರ್ಯಕ್ಷ, ಶಂಬರ , ಶತಬಾಹು ,ಹಯಗ್ರೀವ, ನಮೂಚಿ, ಪಾಕ ,ಇಲ್ವಲ, ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ,ಪುಲೋಮ ಮತ್ತು ಶಕುನ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಕುರಿತು "ಎಲೈ ದಾನವರೇ , ಕ್ಷುದ್ರರಾದ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ಹಿತೈಷಿಯೂ ಆದ ತಮ್ಮನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

5 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತೃ ವಿಯೋಗ…ಇದು ಲೋಕಸಂಚಾರಿ ನಾರದ ಪುರಾಣ!

ಒಮ್ಮೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನಗಳ ಶ್ರವಣ ಮನನದಿಂದ ದೊರಕುವ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರೆಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾರದರು "ಭಗವಂತನನ್ನು ನವವಿಧವಾದ [ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನೆ, ಸ್ಮರಣೆ, ಪಾದಸೇವನೆ, ಅರ್ಚನೆ,ವಂದನೆ, ದಾಸ್ಯ, ಸಖ್ಯ , ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ] ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವಾಗುವುದೆಂದು” ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ದಶರಥನ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗ ! ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಜನನ..

ಸರಯೂ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ, ಧನ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಕೋಸಲ ಎಂಬ  ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ್ತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಮನು ಮಹಾರಾಜನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ  'ಅಯೋಧ್ಯಾ' ಎಂಬ ನಗರವಿತ್ತು .

            ಆ ಮಹಾನಗರಿಯ ಬೀದಿಗಳು ಬಹಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ , ಸಾಲುಮರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಸುಂದರವಾದ ರಾಜ ಮಾರ್ಗಗಳು ಆ ನಗರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ರಾಜಮಾರ್ಗಗಳು ಧೂಳಾಗದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೀರು ಚುಮುಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕೋಸಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ರಾಷ್ಟ್ರವರ್ಧನನಾದ, ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 'ದಶರಥನು' ಅಮರಾವತಿಯ ದೇವೇಂದ್ರನು ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ಭಾಗ-2 : ಗೋಕರ್ಣನಿಂದ ಧುಂಧುಕಾರಿಯ ಉದ್ಧಾರ ! ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ…

ಆತ್ಮದೇವನಿಂದ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಗೋಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ಧುಂಧುಕಾರಿಯರಿಬ್ಬರು  ಬೆಳೆದು ಯವ್ವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಲು ಗೋಕರ್ಣನು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ಜ್ಞಾನಿಯಾದನು. ಆದರೆ ಧುಂಧುಕಾರಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಚಿತವಾದ ಸ್ನಾನ ಶೌಚಾದಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸದೇ, ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ಷಡ್ವೈರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇವನು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚುತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಟವಾಡಿಸಲು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೀನಜನರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಸ್ತ್ರೀಲಂಪಟನಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದನು.

ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ಹಸು… ದುಂಧುಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗೋಕರ್ಣನ ಜನನ ರಹಸ್ಯ!

ಬಹಳ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ನಗರವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ, ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠರಾಗಿಯೂ , ಸತ್ಕರ್ಮ ತತ್ಪರರಾಗಿಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಶ್ರೌತ -ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನೂ ಆದ ಆತ್ಮದೇವನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನಿಗೆ ಕುಲೀನಳೂ, ರೂಪವತಿಯೂ ಆದ ಹಠಮಾರಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಳು, ಅವಳ ಹೆಸರು ದುಂಧುಲಿ. ಅವಳು ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಳೂ, ಕ್ರೂರಿಯೂ , ಮನೆಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣಳು, ಲೋಭಿಯೂ, ಜಗಳಗಂಟಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು.

Pages

Back to Top