CONNECT WITH US  

ಆತ ಪಾಗಲ್‌ ಪ್ರೇಮಿ. ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ. "ಬಂಗಾರು ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕು ಬಂಗಾರು ...' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಆಕೆಗೆ ಆತನ ಕಂಡರೆ ಅಲರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ...

Back to Top